Hata
  • XML Parsing Error at 1:384. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:926. Error 9: Invalid character

Liman Ku? adas?na kaym??. Batakl??a dnen Efes ve evresinde kalanlar sivrisineklerden ka?p da?a ?km??lar. Bir gurup deniz seviyesinden 350 m. Ykseklikteki bu gnk ?irincenin oldu?u yere yerle?mi?. Kye DA?DAK? EFES denilmesi bu tezi do?ruluyor.

Trkler yreye Seluku merkez edinmeleriyle gelmi?ler. Trkler bu evreyi Ayd?no?lu ?sa Bey dneminde geli?tirmi?ler. Seluktaki ?sa Bey Camii 1375 y?l?nda yap?lm??. 1425-26 Y?l?nda Ayd?no?lu Cneyt ldrlnce blge Osmanl?lar?n eline gemi?. Bu dnemde halk? Trke konu?an 1800 haneli Rum ky Balkan Sava?? s?ras?nda Yunanistandan gelen gmenlerin k??k?rtmas?yla Osmanl?lara kar?? direni?e ba?lam??lar. 1914 y?l?nda 1.Dnya Sava?? s?ras?nda kyn genleri Osmanl? taraf?nda Amele taburlar?na askere al?nm??lar. Bu taburdan kaanlar da?daki etelere ve Yunanistana s???narak direni?e devam etmi?ler. 15 May?s 1919 da ?zmirin Yunan i?galini K?rk?nca halk? co?ku ile kar??lam?? ve Yunan ordusuna kat?lmak iin ?zmire gitmi?ler. Ayni topraklarda do?up byyen insanlar birbirleriyle sava?m??lar

1906 da Ayd?nda do?an mbadele dneminde Yunanistana gitmek zorunda kalan Gazeteci-Yazar D?DO SOTR?YU Benden Selam Syle Anadoluya adl? eserinde Ky hakk?nda bak?n neler yazm??;

?u yeryznde Cennet diye bir yer varsa o da bizim KIRKICA. K?rk?ca o cennetin bir paras? olsa gerekti Ormanlarla kapl? da?l?k bir blgede kuruluydu ky. nmzde denize kadar gz alabildi?ine uzayan EFES Ovas? Ba?tanba?a yemi? baheleriyle, incirliklerle, zeytinliklerle, pamuk, m?s?r ve susam tarlalar?yla dolu olan bu ova bizim kye aitti.

Daha sonra kitab?n sonlar?nda ekilen ac?lar? ?yle anlatm??:

Btn bu ekile ac?,bir kt rya olsayd? ah!...

Ve yan yana Omuz omuza verip yrseydik tarlalara do?ru yeniden.

(..)Saka ku?lar?n?n trksyle ?enlenen ormanlara do?ru yryebilseydik!


Karde?ler, dostlar, hem ?ehriler!

Koskoca bir ku?ak durup dururken katletti kendini!

Anayurduma selam syle benden Kr Mehmetin damad?!

Benden selam syle Anadoluya!

Topraklar?n? kanla sulad?k diye bize garezle?mesin.

Ve karde?i karde?e k?rd?ra celltlar?n Allah bin belas?n? versin

Mbadeleden nce zengin ve byk kyde 1800 ev 5000 nfus ya??yordu. ?imdi ise 150 evde 650 ki?i var. Bu grkemli dnemi nl yazar ?yle anlat?yor.

Kendi arazisinin efendisiydi her kyl. Ayr?ca ceviz, badem,elma armut, kiraz a?alar?yla ve sebze baheleriyle evrili yazl?k bir evi vard?. Ve hi kimse bahesini ieklerle donatmay? ihmal etmezdi. Ve drt bir yandan f??k?ran akarsular?n ne k?? ne yaz kesilmezdi trks''

?irince zlemi nl yazar?m?z Sabahattin Ali SIRA K?K ad? alt?nda toplanan yklerinden birinde de ?irince zlemini anlatm??t?

TarihZiyaret
Toplam12574
Cu. 232
Prş. 221
Çrş. 214
Sal. 205
Nas?l Gidilir?
Nerede Kal?n?r?
Nerede Ne Yenir?
?irince ?arab?